WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN

Eigendom en redactionele verantwoordelijkheid

Le présent site est la propriété de l’ASBL Foire du Livre de Bruxelles :
Deze website is eigendom van de Foire du Livre de Bruxelles:
Maatschappelijke zetel: Waterloolaan 33 – 1000 Brussel (België)
Ondernemingsnummer:

Persoonsgegevens

De Foire du Livre de Bruxelles verzamelt gegevens van de bezoekers van deze site via ingevulde formulieren. Deze gegevens stellen ons in staat om te reageren op uw informatievragen en beperken zich tot wat nodig is om contact met u op te nemen (zoals uw naam, voornaam, bedrijf, postadres, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens zijn enkel bestemd voor de Foire du Livre de Bruxelles en worden niet doorgegeven aan derden. U wordt er ook van op de hoogte gebracht dat als u onze site bezoekt, een navigatievolgsysteem kan worden geïmplementeerd.

In overeenstemming met de voorwaarden opgelegd door de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang, wijziging, rechtzetting of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u dit doen door te mailen naar [email protected].

Om uw privacy te waarborgen, hebben wij ons privacybeleid aangepast om te voldoen aan de nieuwe Europese algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). De Foire du Livre de Bruxelles zet zich dus in voor meer transparantie in de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hier vindt u ons volledige privacybeleid.

Cookies

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoek aan de site automatisch een cookie op zijn browsersoftware kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een middel waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie van de gebruiker op de website vast te leggen. De gebruiker kan deze cookie deactiveren via de instellingen in zijn browsersoftware.

Intellectuele eigendom

Elke gehele of gedeeltelijke overname van deze site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de website is verboden en zou een inbreuk vormen op de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek Intellectuele Eigendom.

Hetzelfde geldt voor alle databanken op de website die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken volgens het Wetboek Intellectuele Eigendom.

De handelsmerken van de exploitant van de website en zijn partners, net als de logo’s op de site, zijn geregistreerde handelsmerken (al dan niet semi-figuratief).